top of page

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden van iSalonn zijn van toepassing op alle door ons gesloten overeenkomsten, behandelingen en afspraken.

Voordat je jouw afspraak boekt, vragen wij je vriendelijk alle informatie en het beleid te lezen, zodat je goed geïnformeerd bent. Het is absoluut noodzakelijk dat elke klant alles begrijpt voordat zij boekt en zich ervan bewust is dat je bij het boeken ons beleid ACCEPTEERT. Als je vragen of opmerkingen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Contactgegevens

iSalonn

Confuciusplein 8

1064 LG Amsterdam

info@isalonn.nl

06 81283589

KVK Nummer: 70096287

www.isalonn.nl

2. Afspraken

Gemaakte afspraken kunnen tot maximaal 24 uur van tevoren verplaatst of geannuleerd worden. Echter is de aanbetaling van 30% niet restitueerbaar. Het verplaatsen van een afspraak kan je zelf doen, middels de link in de bevestigingsemail. Als je de afspraak tot maximaal 24 uur van tevoren verplaatst, dan neem je de aanbetaling mee naar de nieuw gekozen datum. Ben je te laat met verplaatsen, dan komt je aanbetaling te vervallen. Wij kunnen zo last minute de uitgevallen uren niet opvullen. Je kan dan online weer een nieuwe afspraak inplannen.

Bij het annuleren van een afspraak ontvang je de aanbetaling niet terug. De aanbetaling wordt dan omgezet in de vorm van een tegoed, welke je binnen een jaar kan besteden aan een van onze behandelingen.

3. Betaling

Alle prijzen van onze behandelingen zijn zichtbaar op de website, onder de boekingstool. De prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per betaallink met QR Code te voldoen. 

4. Privacywet AVG

Bij het maken van jouw afspraak bij iSalonn geef je ons toestemming dat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken.

Wij nemen de persoonlijke gegevens van de klant op in de administratie. iSalonn behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. iSalonn zal de gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.

5. Aansprakelijkheid

iSalonn is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat iSalonn is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergische reacties ed. welke van invloed kunnen zijn op het resultaat van jouw permanente make up behandeling. 

iSalonn is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de nazorginstructie, welke je van ons mee krijgt na de permanente make up behandeling.

iSalonn is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een verstoorde hormoonhuishouding, medicijngebruik, stress, zwangerschap, een operatieve ingreep, allergische reacties dan wel andere omstandigheden welke van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van jouw eigen haar. 

Ons verzorgingsadvies maakt deel uit van onze algemene voorwaarden. Deze is te vinden op onze website. Wanneer het verzorgingsadvies niet wordt nageleefd, is iSalonn niet aansprakelijk voor eventuele schade aan jouw eigen haar en/of de hair extensions.

Indien je jouw hair extensions zelf hebt verwijderd, dan wel door een derde hebt laten verwijderen is iSalonn niet aansprakelijk voor eventuele schade aan jouw eigen haar ten gevolge van dit verwijderen of voor de schade aan de hair extensions. 

Op het moment dat een derde jouw hair extensions heeft behandeld is iSalonn niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de hair extensions en/of jouw eigen haar. 

iSalonn is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon.

6. Garantie

Er wordt 1 maand garantie verleend op hair extensions/ hair weaves. De garantie is van toepassing op volgende situaties;

 • Garantie wordt gegeven op de plaatsing van hair extensions. Dit betekent dat hair extensions, die binnen een maand na plaatsing uitvallen, kosteloos worden terug geplaatst. Mits je deze bewaard en mee brengt

 • Garantie wordt gegeven op de plaatsing van hair weaves. Dit betekent dat een hair weft, die binnen een maand na plaatsing los is gelaten, kosteloos wordt vast gezet. Mits je deze niet zelf hebt los getrokken met jouw eigen haarwortel erbij door hardhandigheid of door medische oorzaken

 • Garantie wordt gegeven op de kwaliteit van het haar van de hair extensions/ hair weaves. Hierbij geldt wel dat de garantietermijn van de desbetreffende leverancier van toepassing is. Tevens is van belang dat ons verzorgingsadvies is nageleefd om aanspraak te kunnen maken op de garantie.

De garantie vervalt in de volgende situaties:

 • Na 1 maand draagtijd

 • Het niet navolgen van het verzorgingsadvies, zoals vermeld op de website en welke wij uitleggen en mee geven bij een nieuwe behandeling

 • Het gebruik van verzorgingsproducten die wij afraden

 • Chemische behandelingen zoals blonderen, ontkleuren, lichter verven, chemisch straightenen, permanenten of andere schadelijke chemische behandelingen

 • Bij schade aan de aanhechtingen door gebruik van hittebronnen zoals een stijltang of krultang

 • Het laten knippen, bijsnijden, herplaatsen of verwijderen van je hair extensions door derden

 • Het verkleuren van de hair extensions door producten zoals zonnebrandcrème

 • Het niet tijdig melden van een klacht. Een klacht dient binnen 2 dagen aan ons gemeld te zijn na het ontstaan van de klacht

 • Het niet willen komen of het niet komen opdagen bij een controleafspraak

 • Bij het niet volgen van de klachtenprocedure    

 

In al deze gevallen vervalt de garantie direct. iSalonn betaalt nooit een behandeling terug.

Als er een vergoeding wordt toegezegd, zal dit altijd zijn in de vorm van een behandeling.

7. Klachten

Indien je een klacht hebt over een Permanente Make up behandeling, dient deze binnen twee werkdagen na het ontstaan gemeld te worden aan iSalonn. iSalonn zal de klacht binnen 5 werkdagen beantwoorden en in behandeling nemen. Indien een klacht gegrond is, zal iSalonn de behandeling opnieuw verrichten. Sommige behandelingen kunnen echter na 6 weken pas hersteld worden, vanwege het nodige herstelproces. Indien iSalonn en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. iSalonn restitueert geen geld terug. 

Indien je een klacht hebt over een behandeling Hair Extensions of Hair Weave, dient deze binnen twee werkdagen na het ontstaan gemeld te worden aan iSalonn. iSalonn zal de klacht binnen 5 werkdagen beantwoorden en in behandeling nemen. Indien een klacht gegrond is, zal iSalonn een tegemoetkoming voorstellen. iSalonn restitueert geen geld terug.

8. Beeldmateriaal

Voor de behandeling wordt gevraagd of de klant toestemming geeft voor het maken van foto’s en/of video’s. Deze worden gebruikt voor promotiedoeleinden. Indien er geen toestemming wordt gegeven zullen wij geen beeldmateriaal gebruiken van de klant.

9. Behandelvoorwaarden

Behandelvoorwaarden Permanente Make up;

 • De klant is zich ervan bewust dat de behandeling Permanente Make Up risico’s met zich mee kán brengen waaronder infecties, littekenvorming en allergische reactie wanneer de nazorg niet goed wordt nageleefd

 • De klant heeft vooraf voorzorginstructies van ons ontvangen en draagt zelf het risico als zij zich hier niet aan houdt

 • De klant is niet onder invloed van alcohol of drugs tijdens de behandeling

 • Wanneer de klant elders de behandeling Permanente Make Up heeft uit laten voeren, dient de klant dit aan iSalonn te laten weten. Zodat wij eerst kunnen beoordelen of een nieuwe behandeling/ Cover up mogelijk is.

       In sommige gevallen zullen wij adviseren het oude pigment eerst weg te laten laseren.​

Behandelvoorwaarden Hair Extensions/ Hair Weave;

 • Als er sprake is van haaruitval door medische redenen, dient de haaruitval eerst stabiel te zijn, voordat er een haarverlenging of volume toevoeging uitgevoerd zal worden 

 • Bij extreme schade aan het eigen haar, door welke reden dan ook, zullen wij tijdens een consult een behandeling hair extensions of hair weave af raden en/of afwijzen.

10. Toepasselijk recht

Op alle door iSalonn gesloten overeenkomsten en uitgevoerde werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement van de vestiging van iSalonn alwaar de overeenkomst is gesloten c.q. de werkzaamheden zijn uitgevoerd, is de rechter die bevoegdheid toekomt ter zake geschillen welke uit deze overeenkomst voortvloeien. 

 

Terms and Conditions

1. General

These general terms and conditions of iSalonn apply to all agreements, treatments and appointments concluded by us. Before booking your appointment, we kindly ask that you read all information and policies so that you are well informed. It is imperative that each customer understands everything before booking and is aware that when booking you ACCEPT our policies. If you have any questions or comments, please don't hesitate to get in touch.

Contact details

iSalonn

Confuciusplein 8

1064 LG Amsterdam

info@isalonn.nl

06 81283589

KVK Nummer: 70096287

www.isalonn.nl

2. Appointment

Appointments made can be moved or canceled up to 24 hours in advance. However, the 30% deposit is non-refundable. You can move an appointment yourself, using the link in the confirmation email. If you reschedule the appointment up to 24 hours in advance, you will take the deposit with you to the newly chosen date. If you are late in moving, your deposit will be forfeited. We cannot fill in the hours that have been canceled at the last minute. You can then schedule a new appointment online. ​ If you cancel an appointment, you will not receive the deposit back. The down payment is then converted into a credit, which you can spend on one of our treatments within a year.

3. Payment

All prices of our treatments are visible on the website, under the booking tool. Prices include VAT, unless stated otherwise. Offers are valid for the stated duration. The customer must pay for the treatment and any products in cash or by payment link with QR Code immediately after the treatment.

4. Privacy

When making your appointment at iSalonn, you give us permission to process your personal data. We include the customer's personal data in the administration. iSalonn treats the customer's confidential data in accordance with the guidelines in the Personal Data Protection Act. iSalonn will not sell or rent the customer's data to third parties without prior written permission from the customer.

5. Liability

iSalonn is not liable for damage of any nature whatsoever caused by the fact that iSalonn relied on incorrect and/or incomplete information provided by the customer about relevant physical conditions, medication use, allergic reactions, etc., which may influence the result of your permanent make up treatment.  ​ iSalonn is not liable for disfigurement or inflammation as a result of failure to comply with the aftercare instructions that you receive from us after the permanent make-up treatment. ​

 

iSalonn is not liable for damage caused by hormonal imbalance, medication use, stress, pregnancy, surgical intervention, allergic reactions or other circumstances that may affect the quality of your own hair.

Our care advice is part of our general terms and conditions. This can be found on our website. If the care advice is not adhered to, iSalonn is not liable for any damage to your own hair and/or the hair extensions. ​ If you have removed your hair extensions yourself or had them removed by a third party, iSalonn is not liable for any damage to your own hair as a result of this removal or for damage to the hair extensions.  ​ Once a third party has treated your hair extensions, iSalonn is not liable for any damage to the hair extensions and/or your own hair. iSalonn is not liable for loss, theft or damage to personal belongings that the customer has brought to the salon.

6. Warranty

A 1-month warranty is provided on hair extensions/hair weaves. The warranty applies to the following situations; ​

 • A guarantee is given on the installation of hair extensions. This means that hair extensions that fall out within a month after installation will be replaced free of charge. Provided you keep it and bring it with you

 • A guarantee is given on the installation of hair weaves. This means that a hair weft that has become loose within one month of placement will be fixed free of charge. Provided you have not pulled it loose yourself using your own hair root due to heavy-handedness or medical causes

 • A guarantee is given on the quality of the hair of the hair extensions/hair weaves. However, the warranty period of the relevant supplier applies. It is also important that our care advice has been adhered to in order to be able to claim under the warranty.

The warranty becomes void in the following situations:

 • After 1 month of gestation Failure to follow the care advice, as stated on the website and which we explain and provide with a new treatment

 • The use of care products that we do not recommend

 • Chemical treatments such as bleaching, lightening, chemical straightening, perms or other harmful chemical treatments

 • In case of damage to the attachments due to the use of heat sources such as a hair straightener or curling iron

 • Having your hair extensions cut, trimmed, replaced or removed by third parties

 • Discoloration of the hair extensions due to products such as sunscreen

 • Failure to report a complaint in a timely manner. A complaint must be reported to us within 2 days after the complaint arose

 • Not wanting to come or not showing up for a check-up appointment

 • If you do not follow the complaints procedure

In all these cases the warranty expires immediately. iSalonn never refunds a treatment. If compensation is promised, this will always be in the form of treatment.

7. Complaints

If you have a complaint about a Permanent Make-up treatment, it must be reported to iSalonn within two working days after it occurred. iSalonn will answer and process the complaint within 5 working days. If a complaint is justified, iSalonn will perform the treatment again. However, some treatments can only be restored after 6 weeks due to the necessary recovery process. If iSalonn and the complainant cannot reach an agreement, the complainant can submit the dispute to the legislator or mediator. iSalonn does not refund money.  ​

 

If you have a complaint about a Hair Extensions or Hair Weave treatment, it must be reported to iSalonn within two working days after it occurred. iSalonn will answer and process the complaint within 5 working days. If a complaint is justified, iSalonn will propose compensation. iSalonn does not refund money.

8. Imagery

Before the treatment, the customer is asked whether she gives permission to take photos and/or videos. These are used for promotional purposes. If permission is not given, we will not use images of the customer.

9. Treatment Conditions

Treatment conditions Permanent Make-up;

The customer is aware that the Permanent Make Up treatment may entail risks, including infections, scarring and allergic reactions if aftercare is not properly followed. The customer has received precautionary instructions from us in advance and bears the risk if he or she does not comply with them The client is not under the influence of alcohol or drugs during the treatment If the customer has had the Permanent Make Up treatment performed elsewhere, the customer must let iSalonn know. So that we can first assess whether a new treatment/cover up is possible. In some cases we will advise you to first have the old pigment removed by laser.

Treatment conditions Hair Extensions/Hair Weave;

If there is hair loss due to medical reasons, the hair loss must first be stable before hair extension or volume addition is carried out.  In the event of extreme damage to your own hair, for whatever reason, we will advise against and/or reject hair extensions or hair weave treatments during a consultation.

10. Applicable law

Dutch law applies to all agreements concluded and work carried out by iSalonn. The court in the district of the iSalonn branch where the agreement was concluded or the work was carried out is the court with jurisdiction over disputes arising from this agreement.

bottom of page